Števec pogledov vsebine : 10628


Spletno mesto www.ipg.si, s katerim upravlja IPG Igor Pivec s.p., uporablja naslednje piškotke

86f150466d662915864035786ac15885 : ( SEJNI PIŠKOTEK )
Piškotek se uporablja zgolj za trenutno sejo in pravilno delovanje spletne strani
Trajanje piškota se prekine z odhodom iz spletne strani.

Kaj so piškotki ?

Piškotki so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta namestijo na uporabnikovo napravo (ra?unalnik, telefon ipd.), s pomo?jo katere uporabnik dostopa do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta dobi ponudnik vpogled v podatke na uporabnikovi opremi, ki so se zbrali s pomo?jo piškotkov. Ponudnik s pomo?jo piškotkov pridobi podatke o uporabi spletnega mesta ter o nekaterih zna?ilnostih uporabnika oziroma njegove opreme, s katero dostopa do spletnega mesta (npr. lo?evanje med uporabniki, datum zadnjega obiska, nastavitve jezika in druge uporabniške nastavitve na spletnem mestu, resolucija zaslona, tip spletnega brskalnika ipd.). Natan?ni nameni obdelave zbranih podatkov so za vsak posamezen piškotek navedeni v spodnji tabeli. Podatki, zbrani s pomo?jo piškotka, sami po sebi ne omogo?ajo identifikacije uporabnika v smislu dolo?b Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogo?e ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla